Home

K2 not finansiella anläggningstillgångar

I K2 anges att det räcker med att tala om att K2 tillämpas. Ett företag ska dessutom ange enligt vilka grunder företaget gör avskrivning av sina anläggningstillgångar (specificerat per post i balansräkningen), om företaget har tagit med indirekta tillverkningskostnader vid lagervärderingen samt om företag utfört tjänste- eller entreprenaduppdrag till fast pris enligt huvudregeln eller alternativregeln Vid övergång från BFNAR 2008:1 (K2 för AB) till BFNAR 2016:10 (K2 för mindre företag) ska inte upplysning om övergången lämnas. Detta för att BFNAR 2016:10 för aktiebolag ersätter BFNAR 2008:1. Upplysning om övergångseffekter enligt alternativ 1a eller 1b ska endast lämnas vid övergång till K2 från annat regelverk Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag tillåts inte värdering till verkligt värde när det gäller finansiella anläggningstillgångar utan för de företag som tillämpar dessa rekommendationer skall värdering ske till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar Ett företag skall enligt BFNAR 2008:1 lämna upplysningar om anläggningstillgångar enligt årsredovisningslagen (1995:1554) med uppgift om både ingående och utgående anskaffningsvärden: 3 § För varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 skall uppgift lämnas o Ett företag som tillämpar K2 får inte värdera finansiella anläggningstillgångar till verkligt värde trots att ÅRL ger viss möjlighet till det, se punkt 11.7. En långfristig fordran i utländsk valuta ska enligt punkt 11.8 värderas till balansdagens kurs

Noter - Srf Redovisnin

 1. Anläggningstillgångarna delas in i immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar. De tre olika slagen av anläggningstillgångarna delas i sin tur in i poster där tillgångarna redovisas, till exempel hyresrätter och liknande rättigheter, byggnader och mark, inventarier, verktyg och installationer eller andra långfristiga värdepappersinnehav
 2. Generellt sett är det inte tillåtet i K2, men som nämns i ingressen finns ett undantag - byggnader och mark. Undantaget uttrycks i särreglerna för aktiebolag (punkt 10.40) och ekonomiska föreningar (punkt 10.42)
 3. Under menyn Årsredovisning och Balansnoter finns noten Andra långfristiga värdepappersinnehav, klickar du på den i listan så får du upp noten. Fyll i värden och välj Koppla not i överkanten på noten, koppla den till posten så kommer den att dyka upp i årsredovisningen. Vänliga hälsningar Clara, supporte
 4. Enligt RedR 1 p 7.45 ska företag som använder den funktionsindelade resultaträkningen lämna tilläggsupplysningar om summa avskrivningar, nedskrivningar och återföring av nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar i en not. Denna upplysning är inte obligatorisk enligt K3

Det kan vara bra att ta hänsyn till redovisningsreglerna gällande immateriella anläggningstillgångar när mindre företag väljer mellan K2 och K3. Om ett mindre företag har egenupparbetade immateriella tillgångar kan K3 ibland vara ett bättre val. Detta eftersom det ger möjligheten att aktivera utgifter för upparbetningen av de immateriella anläggningstillgångarna För en mindre avkastningsstiftelse som byter från K3 till K2 medför bytet oftast inga stora förändringar, såvida inte finansiella anlägg­ningstillgångar redovisats till verkligt värde i K3. För en stiftelse som till exempel har fastigheter kan bytet dock ge stora effekter i resultat- och balansräkningen Anskaffningsvärde - egentill­verkade materiella anläggningstillgångar (K2) Här har BFN gjort tillägg för inhyrd personal samt legoarbeten och underentreprenader. Eftersom K2 är regelbaserat så är det lätt att tolka att om något inte finns med i en uppställning så är det inte tillåtet Enligt K2-rekommendationen så får du inte ta upp värdet på finansiella anläggningstillgångar till ett högre värde än anskaffningsvärdet. Om värdet har minskat under anskaffningsvärdet så måste du dock göra en nedskrivning, om det inte längre finns skäl för nedskrivningen så gör du en återföring av nedskrivningen

Noter till regelverket för K2 - Visma Spc

K2-reglerna ska ses som en helhet och när ett företag upprättar sin årsredovisning enligt detta regelverk ska samtliga regler i regelverket följas. Reglerna i K2-regelverket ska tillämpas så som de är skrivna och det är inte tillåtet att avvika på någon punkt. Det är däremot tillåtet att lämna ytterligare upplysningar Materiella anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar. Gränsdragningen mellan förvärvade och egenupparbetade tillgångar. Förvärvade immateriella tillgångar. Egenupparbetade immateriella tillgångar. Leasing och andra hyresavtal. Skulder och eget kapital. Avsättningar för framtida utgifter Anläggningstillgångar och långfristiga skulder . Lagtext . 4 kap. 3 § första stycket ÅRL: 2. Anläggningstillgångar ska tas upp till belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv . eller tillverkning (anskaffningsvärdet), om inte annat följer av 4, 5, 6, 12, 13 a, 14 a eller 14 e §. --- Lag (2011:1554) Allmänt råd . 11.22 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och avsättningar I K2 behöver man inte göra nedskrivning av fin anl.tillg. eller avsättning om beloppet är max 25.000 eller 10% av eget kapital. I K3 är det inga undantag. Finansiella tillgångar (fonder, aktier m.m. tag redovisa finansiell leasing i koncernredovisningen men i den juridiska personen får ett finansiellt leasingavtal redovisas som ett operationellt. Redovisning av materiella anläggningstillgångar I K2 redovisas t.ex. en byggnad normalt som en avskrivningsenhet och delas inte upp i olika komponenter med olika nyttjandeperioder

Bokföra finansiella anläggningstillgångar (bokföring med

 1. Den som kontrolluppgiften lämnas för. Företagsledare och delägare. Uppgifter till medhjälpande make. Uppgifter till den kontrolluppgiftsskyldiga. Förmåner och ersättningar. Betalning till och från utlandet. Investeringssparkonto. Värdepappersfonder och specialfonder. FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2
 2. dre aktiebolag enligt K2-reglerna. Nyhetstjänster BL Info Online samlar alla viktiga nyheter du behöver på ett ställe - samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön
 3. dre än det lägsta av 25 000 kronor och 10 procent av det egna kapitalet vid årets ingång

Följande är ett utdrag ur kapitel 4 i Årsredovisningslagen som berör uprivning av anläggningstillgångar: 6 § Ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde enligt 3 §, 4 § första stycket, 5 § första-tredje styckena och 12 § får skrivas upp till högst detta värde Enligt K2 4.22 ska en stiftelse lämna uppgift i flerårsöversikten om. a) huvudintäkter. b) årets resultat eller, om stiftelsen bedriver skattepliktig verksamhet, resultat efter finansiella poster, och. c) soliditet eller ett annat mått på stiftelsens ställning. - Med huvudintäkter avses stiftelsens primära finansieringskällor När det gäller redovisning av egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar är skillnaderna stora beroende på om företaget tillämpar regelverket K2 eller K3. Med tanke på de restriktioner som finns, framförallt i K2, är det viktigt att välja rätt regelverk När ett företag säljer eller utrangerar anläggningstillgångar skall detta registreras i anläggningsregistret. En försäljning av en anläggningstillgång innebär att företaget får mer än 0 SEK i ersättning medan en utrangering innebär att anläggningstillgångens försäljningspris är 0 anläggningstillgångar. De allra minsta företagen har kunnat gå över till K2 utan justeringar. En övergång till K3 är obligatorisk för alla företag som enligt årsredovisningslagen, ÅRL, klassificeras som större företag från och med det räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2012 och som int

Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:

Här hittar du BFN:s brevsvar om tolkningen av vissa regler i K-regelverken samt brevsvar i övriga frågor. Brevsvar 2019-09-13 om byte från K3 till K2, komponentuppdelning och avskrivningar (2019-09-13) Brevsvar till Finansinspektionen 2018-06-08 om finansiella anläggningstillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde (2018-06-25 Finansiella anläggningstillgångar: Bilaga 1310-1380; K2 är en praktisk handbok som visar hur du upprättar en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-reglerna. Nyhetstjänster. BL Info Online samlar alla viktiga nyheter du behöver på ett ställe. Anläggningstillgångar (10-13) 5.2, 8 Materiella anläggningstillgångar (11-12) Byggnader och mark 4 5 775 750 4 900 000 11 Inventarier 5 1 314 000 1 454 000 12 Finansiella anläggningstillgångar (13) Andra långfristiga fordringar 6 250 000 250 000 1380-139

Det förenklade regelverket för mindre företag, K2, innehåller inte något krav på att dela upp materiella anläggningstillgångar i komponenter. Vidare så ska moderföretaget i noterade koncerner eller där koncernen frivilligt tillämpar IFRS i koncernredovisningen, följa Redovisning för juridiska personer (RFR 2) K2 behöver göra färre bedömningar av vad som är väsentligt. Det are not only disadvantages but can also be advantages as they can lead to a better accounting of the financial situation. The most of 3.4.4 Finansiella anläggningstillgångar. Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav (not 3) 13.315 13.315 Summa finansiella anläggningstillgångar 13.315 13.315 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar: Kundfordringar 163 21 Övriga fodringar 45 46 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 55 182 Summa kortfristiga fodringar 263 24 Not med finansiella anläggningstillgångar? Tillfälligt sänkta sociala avgifter, måste jag göra om marslönerna? K2 är en praktisk handbok som visar hur du upprättar en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-reglerna. Nyhetstjänster Anläggningstillgångar är allt det som ett företag är menat att använda i minst ett år i företaget K2] = Kontot används inte av de företag som valt att tillämpa K2-regler. 13 Finansiella anläggningstillgångar 1310 Andelar i koncernföretag 1311 Aktier i noterade svenska koncernföretag 1312 Aktier i onoterade svenska 1466 Nedskrivning av varor VM Vi har bokfört en nedskrivning på.

Finansiell anläggningstillgång, värdering löpande FAR Onlin

Exempel på årsredovisning för företag som haft verksamhet

Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Not Enligt BFNAR 2016:10 Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2). Personalkostnade En mindre stiftelse, som tillämpade K3 i årsredovisningen för 2017, kan dock byta till K2 utan att ange särskilda skäl. Bytet av K-regelverk är ett byte av redovisningsprincip, och upplysning om bytet ska lämnas i en not. Enligt årsredovisningslagen behöver inte mindre företag räkna om sin jämförelsetal när de byter regelverk handelsbolag och stiftelser, är K2 inte färdigt. Komponentansatsen för materiella anläggningstillgångar K3 kräver att en anläggningstillgång som har betydande delar med väsentligt Ett företag som är leasetagare ska i koncernredovisningen redovisa sina finansiella

Not K2 Väsentliga redovisningsprinciper 20 Not K3 Finansiella risker 34 Not K4 Räntenetto 45 Not K5 Erhållna utdelningar 45 Not K6 Provisionsintäkter 45 Not K7 Provisionskostnader 45 Not K8 Nettoresultat av finansiella transaktioner 46 Not K9 Övriga rörelseintäkter 46 Not K10 Allmänna administrationskostnader 46 Not K11 Övriga. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen (ÅRL) och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) Årsredovisning i mindre företag (K2). Finansiella anläggningstillgångar Innehav av överlåtbara värdepapper utgör en värdepappersportfölj. I de fall portföljen

Uprivning i K2 - Vilka spärrar finns? - Tidningen Konsulte

Not med finansiella anläggningstillgångar? - Frågor & Svar

Belopp i kr Not 2015-06-30 2014-06-30 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5 20 704 179 21 125 459 Summa materiella anläggningstillgångar 20 704 179 21 125 459 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 500 500 Summa finansiella anläggningstillgångar.

Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 6 2 100 074 2 261 707 Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 170 700 210 675 Övriga materiella anläggningstillgångar 8 49 833 56 333 Summa materiella anläggningstillgångar 2 320 607 2 528 71 Finansiella kostnader konto. Finansiella intäkter och kostnader. Finansiella intäkter är de intäkter som inte kan knytas till den operativa verksamheten i ett företag och som återfinns i företagets reseräkning.Hit hör t.ex. ränteintäkter, utdelningar på aktier eller övriga intäkter som kan relateras till den aktuella perioden som uppkommer t.ex. av försäljning av värdepapper. Materiella anläggningstillgångar 8 • Värdepapper börsnoterade • Aktier i dotterbolag • Fordringar långfristiga • OBS Syftet ska vara långfristigt • Kontogrupp 13 • K2 kap 11 observera att K2-företag INTE får värdera enligt ÅRL 4:14a till verkligt värde dock upp- och nedskrivningar Finansiella anläggningstillgångar Resultat efter finansiella poster 49 19 42 17 Soliditet (%) 76,8 74,6 72,7 90,1 anläggningstillgångar -58 810 -78 413 råd förutom BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre aktiebolag enligt K2 tillämpas. Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år BL Skatt Besk 2020.4.101. Nu finns BL Skatt Besk 2020.4.101 att ladda ner. I denna version har vi byggt stöd för att kunna importera förtryckta värden till huvudblanketterna, du kan filöverföra deklarationsperiod 4, vi har öppnat byråanståndet och en massa annat

The proposed simplification rules are not considered to be beneficial enough and K3 is considered by many companies to not impose any additional administrative costs. Companies engaged in research and development can be considered to be of such a nature that K2 might be disadvantageous to the company in the future even if the savings in administrative costs initially may seem attractive for a. Summa finansiella poster ÅRETS RESULTAT Not 1 2 18 660,00 6 447,59 18 660,00 6 447,59 10 153 Org.nr 875003-1521 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar (de så kallade K2-reglerna). Tillgångar, avsättningar och. anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat 180 967 180 967-134 349-16 798-64 439-215 586-34 619-35 152-35 152-69 771-69 771-69 771 184 931 184 931-116 200-13 093-64.

Version 2020.5.102. Nu har vi lagt ut en liten rättelseversion av BL Skatt. Du kunde få krasch vid öppning av en deklarationsfil om du hade använt dig av Skatteanalysen. Nu kan du öppna dessa filer utan problem. Vi har även åtgärdat att vissa enstaka belopp inte fanns med i vår tabell för exaktare beräkning av egenavgifterna Belopp i kr Not 2013-12-31 2012-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 3 8 579 634 8 614 203 8 579 634 8 614 203 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 36 400 36 400 36 400 36 400 Summa anläggningstillgångar 8 616 034 8 650 603 Omsättningstillgånga Inställningar i administratörsverktyget. I Digitala Företaget finns ett antal inställningar som du som administratör bör se över. Du hittar dessa inställningar i vänstermenyn. Kontrollpanel. Konteringsinställningar. Kostnads-, Intäkts och Betalningskontogrupper. Användare FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Fordringar hos intresseföretag Not 10 5 000 5 000 5 000 5 000 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 17 452 365 18 179 992 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats

Noter till regelverket för K3 - Visma Spc

9 frågor och svar om immateriella tillgånga

Not över materiella anläggningstillgångar, specifikation av eldistributionsanläggningar och mätare, specifikation av elproduktionsanläggningar och not resultaträkning är placerade före resultat- och balansräkning. Anledningen är följande: • I noten för materiella anläggningstillgångar är redovisat värde för samtliga se Not 2014-12-31 2013-12-31 TILLGÅNGAR Tecknat men ej inbetalt kapital (ovanligt) 0 0 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar (ovanligt) Materiella anläggningstillgångar 1,2 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Varulager m m 0 Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31 TILLGANGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 8 26 170 674 14116420 Summa materiella anläggningstillgångar 26 170 674 14 116 420 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar o 1 400 Summa finansiella anläggningstillgångar o 1 40 Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not 2017-12-31 3(8) 2016-12-31 1 000 1 000 1 000 433 308 030 308 463 309 463 1 1 1 1 421 421 000 000 000 095 095 669 578 090 673 091 67

Experten: 8 frågor och svar om stiftelser och K-regelverk

Personalkostnader Not 6 -159 419 -45 520 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Not 7 -1 344 398 -1 344 200 Summa rörelsekostnader-3 888 226-3 591 666 Rörelseresultat 1 691 622 1 906 852 Finansiella poster Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Not 8 11 592 11 59 Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 8 15 234 610 15 466 609 Summa materiella anläggningstillgångar 15 234 610 15 466 609 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 700 70 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 11 3 500 3 500 Summa (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år Summa finansiella poster Not 5 Not 6 l 046 943-620 441-31 610-57 000-56 180-92 585-857 816 189 127 2106-50 379 l 026 070 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar (K2). Är 2014 är det.

Not Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2). Materiella anläggningstillgångar Avskrivning görs över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används. Typ Byggnad Not Ingående anskaffningsvärden Utgående anskaffningsvärde

Inför bokslutet - har du koll på ändringarna i ÅRL, K3 och K2

Driftkostnader Not 4 -1 596 942 -2 333 936 Övriga externa kostnader Not 5 -209 828 -195 518 Personalkostnader Not 6 -52 542 -66 391 Avskrivning av materiella Not 7 anläggningstillgångar -170 276 -283 270 Summa rörelsekostnader -2 029 586 -2 879 115 RÖRELSERESULTAT 29 163 -820 125 FINANSIELLA POSTE Avskrivningar av materialla anläggningstillgångar Rörelseresultat Finansiella kostander Räntekostnader Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT Not 2019-01-01 2019-12-31 531 963 263 532 225 -123 185 -7 227 -308 340 -438 752 93 473 -89 634 -89 634 3 839 3 839 2018-01-01 2018-12-3 Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för bokslutsdisposition aktiebolag som bedrivit verksamhet bokslutsdispositioner senaste räkenskapsåren. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 — Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter Aktiebolaget i det här exemplet har inte krav på att skicka med en revisionsberättelse tillsammans med. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Årets resultat Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 2017-01-01 2016-01-01 2017-12-31 2016-12-31 3 945 485 3 947 722 -2 304 156 -2 225 928 (K2). Belopp anges i. anläggningstillgångar Óvriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ovriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Not 10 11 2017-01-01 2017-12-31 418 639 16 316 434 955 -132 459 -243 231 -40 773 -1 77

Anläggningstillgångar Belopp i kr Not 2014-01-01- 2013-01-01-2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter m.m. Nettoomsättning 1 1 383 744 1 383 744 (K2). Arsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1 Arsredovisning i mindr Not 3 Operationella leasingavtal. Not 4 Medelantalet anställda. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Not 5 Materiella anläggningstillgångar. Not 6 Andra långsiktiga värdepapperinnehav. Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 8 Förändring av eget kapita

Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 6 253 220 840 255 179 996 Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 106 250 - 253 327 090 255 179 996 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterbolag 8 50 000 50 000 50 000 50 00 Duni Årsredovisning 2018 - Not 9 - Omstruktureringskostnad - Avsättning till omstruktureringsreserv. Not 9 - Omstruktureringskostnad - Avsättning till omstruktureringsreserv. Om­struk­tu­re­rings­kost­na­der­na upp­går till 31 (0) MSEK. I ok­to­ber 2018 lan­se­ra­des ett ef­fek­ti­vi­tets­pro­gram med fokus på. View Externredovisning - Karin.docx from BUISINESS 101 at The University of Gothenburg. Externredovisning 7,5hp Föreläsning 1 Externredovisningens syfte - Tillhandahålla information om företaget SKOOPI 2(8) 829502-4247 Resultaträkning Belopp i kr Not 2017-01-01- 2016-01-01-2017-12-31 2017 2016-12-31 2016 Nettoomsättning 1, 2 559 448 236 768 Personalkostnader 3-182 928 -207 931 Rörelseresultat 376 520 28 837 Resultat från finansiella poste Finansiella an/äggningstil!g§ngar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Not 7 Not 8 Not 9 Not 1

Bokföra värdeförändring av finansiella fonder på juridisk

Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar -48 567 -39 918-78 869 Övriga rörelsekostnader -52 653 K2. Finansiering - Konsoliderad situation Likviditet - Konsoliderad situation: Noter till de finansiella rapporterna i sammandrag Koncernens delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Vattenrening i Roslagen AB,559193-3360 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, styrelse, Statu 21.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidnin immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat fire skatt Årets resultat Not 2012 -2012 -01-01 -12-31 4 (11) 2011-01-01 -2011-12-31 998 126 998 126 -343 739 -198 374 -55 244 (K2). Fordringar har. Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Om inte annat framgår är värderingsprinciperna oförändrade i jämförelse med föregående år

18.9.2014 SV Europeiska unionens officiella tidnin Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat KVIBERGSÅS SAMF. FÖR. 717906-8239 Not 10 2015-01-01 2015-12-31 208 920 47 408 256 328 - 155 608 -50 118 -2 700 - 208 426 47 902 1 67

Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antal anställda Soliditet Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 2014/15 164 441 2 402 1 676 74 395 20 26 2013/14 148 080 5 069 -1 202 92 780 25 19 2012/13 134 249 -2 095 -6 097 59 519 28 26 Viktiga fijrhållanden och väsentliga händelse Belopp i kr Not 2015-01-01- 2014-01-01-2015-12-31 2014-12-31 Nettoomsättning 174 781 -3 Övriga rörelseintäkter - 10 000 174 781 9 997 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -18 688 -10 473 Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -168 431 - Rörelseresultat-12 338 -476 Resultat från finansiella poste råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2). Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inget annat anges. Materiella anläggningstillgångar Byggnader 200 år Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Inga väsentliga händelser. Not 1 Nettoomsättningens fördelning Årsavgifter bostäder Vatte

Materiella anläggningstillgångar Rättslig vägledning

 1. Envirotainer Holding AB,559162-6600 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Statu
 2. dre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1). 0
 3. immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat fire skatt Årets resultat Not 2010-01-01 -2010-12-31 1 043 967 1 043 967 -344 797 -356381 -10 335 -18 000 -91 900 -821 41
 4. Finansiella intäkter 355 476 Minskning kortfristiga fordringar 0 523 Ökning av kortfristiga skulder 67 743 0 1 920 208 1 730 403 UTBETALNINGAR.
 5. Not 2018 2017 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1 14 675 393 14 282 992 Summa intäkter 14 675 393 14 282 992 Rörelsens kostnader Kostnad sålda varor 259 233 89 055 Övriga externa kostnader 2 8 965 742 8 562 166 Personalkostnader 3 3 580 611 3 463 910 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 1 728 177.

Adderat :: K2/K3 - Dags att välj

 1. Underhållskostnaderna specificeras i not 3 till resultaträkningen. Underhållsplan och kommande års underhåll Föreningens underhållsplan visar på ett underhållsbehov på 4 160 tkr för de närmaste 10 åren. Detta motsvarar en årlig genomsnittlig kostnad på 86,45 kr/kvm
 2. Not 2016-01-01 2016-12-31 3 166 697 3 166 697 -2 865 131 -811 116 -3 676 247 2015-01-01 (K2). Materiella anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Byggnader Inventarier, finansiella ställning per den 31 december 2016 och a
 3. Redovisa finansiella instrument till verkligt värde
 4. Anläggningsregister - BL Bokslu
 5. Nedskrivning, allmänt FAR Onlin
 6. Uprivning av anläggningstillgånga
 7. Avkastningsstiftelsers tillämpning av K2 - så funkar det

Egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar och

 1. Utrangering och försäljning av anläggningstillgånga
 2. Här hittar du Bokföringsnämndens brevsvar - BF
 3. Bokslutsbilagor - BL Bokslu
 4. RFR 2, K3 eller K2 - Vad ska fastighetsbolagen tänka på
 5. Hantera räkenskapsår - Startsida - BL Ekonom
 • Is Bisq safe.
 • Academic Work lön Flashback.
 • Hemnet Skövde fritidshus.
 • Charizard Token.
 • Chase offer page.
 • Insättningsautomat Vallentuna.
 • Starterskrediet UWV terugbetalen.
 • Olika värmekällor.
 • Half Dollar mintages.
 • AAC Capital partners aum.
 • Prisskillnad golvvärme radiatorer.
 • Ethereum automat Wien.
 • Buy BNB in NY.
 • Hund ensam hemma 8 timmar.
 • Privatägd kapitalförsäkring Länsförsäkringar.
 • Investor.com reviews.
 • Dieselkamin inomhus.
 • Avis casino Intense.
 • Boom Casino withdrawal.
 • Monash Blockchain.
 • Civic crypto Reddit.
 • Vakantiehuis Italië met zwembad.
 • USDT staking wallet.
 • Xkcd jobs.
 • Ippolito International careers.
 • Bitcoin Meester account.
 • CFD op goud.
 • Gallerier Hornsgatan Stockholm.
 • Quantum AI investment.
 • EBA/GL 11.
 • Bitcointalk mining hardware.
 • Brain trauma foundation Guidelines 3rd Edition.
 • NAB personal loan calculator.
 • SRM login.
 • BNP Paribas dividend 2019.
 • Plateforme crypto AMF.
 • När Kronofogden kommer.
 • Tozo terugbetalen.
 • Which of the following countries is not a member of the nuclear suppliers group (nsg).
 • Järnväg Sverige historia.
 • GitHub profile views.