Home

MIFO rapport

MIFO - en metod från Naturvårdsverket. Det är viktigt att du kontaktar miljöförbundet om du upptäcker en förorening. Om du ska sanera en förorening ska du anmäla det till miljöförbundet i god tid, och när saneringen är klar ska du lämna in en rapport Vägledning vid inventering av potentiellt förorenade områden utförs enligt en metodik för inventering (MIFO). Inventeringen resulterar i riskklassning av områdena. Vägledning om att inventera förorenade områden - Naturvårdsverke Beskriver analys- och testmetoder i inventeringsmetodiken MIFO. Naturvårdsverket har tagit fram den inventeringsmetodiken att användas vid inventering av områden som förorenats av bland annat industriell verksamhet. I metodiken ingår analys och testprogram för mark, grundvatten, ytvatten och sediment Denna rapport består av tre delar. Den första utgörs av bedömningsgrunder för föro-renade områden och innehåller en metodik för riskklassning. Den andra delen är en vägled-ning för insamling av underlagsdata för risk-klassningen. Den tredje delen består av me-todbeskrivningar för analyser som ingår i metodiken

områden. En av dessa vägledningar är rapport 4918, Metodik för Inventering av Förorenade områden (MIFO). Det är viktigt att all inventering i landet utförs enligt samma metodik för att ha en enhetlighet i riskbedömningar samt järmförbara resultat. I Dalarnas län finns ca 4000 potentiellt förorenade områden inskrivna i MIFO-databasen verket (Rapport 4918). MIFO används för att bedöma föroreningssituationen och vad den kan medföra för oönskade effekter på männis-kors hälsa och miljön inom ett förorenat eller misstänkt förorenat område. Metodiken bygger inledningsvis på faktain-Inventering av förorenad mark Information om det första steget i MIFO-modelle

MIFO-metodiken Metodiken för inventering av förorenade områden (MIFO) beskrivs i Naturvårdsverkets rapport 4918. MIFO-modellen bygger på grundliga kart- och arkivstudier och översiktliga undersökningar med provtagning i olika medier på strategiskt utvalda punkter och analyser MIFO rapport 4918 10 kap. MB tillämpas på mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att det KAN medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. = Konstaterat förorenat områd utgör ett komplement till Naturvårdsverkets rapport 4918, Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO-handboken). Publikationen vänder sig främst till operativa tillsynsmyndigheter men vi hoppas att den även kommer att utgöra ett stöd för berörda verksamhetsutövare och vid planering på kommunal- och länsnivå

MIFO - en metod från Naturvårdsverke

Redovisningen ska innefatta en uppdatering av tidigare ingivna MIFO-blanketter utifrån genomförd undersökning. 3. Resultatet från genomförd undersökning ska redovisas i en skriftlig rapport till Länsstyrelsen. Rapporten ska lämnas senast den 20 oktober 2017. BAKGRUND Länsstyrelsen förelade genom beslut den 7 oktober 201 6 bolaget om att t RAPPORT Fas 2 Miljöteknisk markundersökning med MIFO-bedömning, Vattentornet, Tälje 4:62, Lommarstranden, Norrtälje. RAPPORT. AFRY, Kungsängsgatan 18A, Box 1415, SE-751 44 Uppsala Sweden Telefon +46 10 505 44 41, Säte i Uppsala, www.afry.com Org.nr 556185-2103, VAT nr SE556185210301. Rapport_MTU_MIFO_Vattentornet_Lommarstranden_200512 Sida 1 (47). inventering enligt MIFO-modellens fas 1 av färgindustrin. Föreliggande rapport är en sammanställning av den samlade informationen och riskbedömningen samt riskklass-ningen av de prioriterade färgindustriobjekten i länet. Fotografiet visar ett exempel på hur det kan se ut när man schaktat i ett, tidigare okänt, förorenat område MIFO-modellen Namnet MIFO är en förkortning för Metodik för Inventering av Förorenade Områden, och har tagits fram av Naturvårdsverket (NV rapport 4918, 1999). Metodiken bygger inledningsvis på faktainsamling och riskklassning för att bedöma hur angeläget det är att gå vidare med fältundersökningar på et Länsstyrelsen har inventerat enligt Naturvårdsverkets framtagna metodik för inventering av förorenade områden (MIFO), rapport 4918. MIFO-inventering innebär att information om tidigare verksamhet samlas in, framför allt genom arkivstudier och intervjuer

Carrefour culturel, 27 novembre 2018 | Calendrier culturel

Inventering av Förorenade Områden (MIFO), rapport 4918 Naturvårdsverket 1999. I Jönköpings län har under 2007/2008 och våren 2009 pågått inventering i Värnamo och Gnosjö kommun. Denna rapport redovisar resultatet i Gnosjö kommun. Inventeringen ha Förorenade Områden - MIFO-modellen (NV rapport 4918, 1999). Rapporten innehåller bedömningsgrunder för miljökvalitet och ger en vägledning för insamling av underlagsdata. Modellen ligger till grund för ett enhetligt inventerings- och undersöknings-arbete med syfte att kunna klargöra åtgärdsbehovet då det gäller förorenade områden

De olika riskklasserna enligt MIFO, NV rapport 4918 (1999). Kommentarer inom parentes har lagts till av författarna för att skapa större förståelse för vad klassningen innebär. Av de totalt 32 riskklassade objekten inom inventeringen tilldelades 14 stycke av Förorenade Områden (MIFO), rapport 4918. I Jönköpings län har under 2004 pågått inventering Sävsjö och Eksjö kommuner samt identifi-ering av misstänkt förorenade områden i Värnamo kommun. Denna rapport redovisar resulta-tet i Sävsjö kommun inventering enligt MIFO fas 1 hör till den initiala delen efterbehandlingsprocessen. Miljömål och lagar styr arbetet. Länsstyrelsen hade tidigare ett uppdrag att inventera potentiellt förorenade områden för nedlagda verksamheter och de pågående verksamheter där länsstyrelsen var tillsynsmyndighet. Detta arbete är nu avslutat

Vägledning om att inventera förorenade områden

Created Date: 8/27/2002 2:12:10 P rapport 4918. MIFO-modellen bygger på grundliga kart- och arkivstudier och översiktliga undersökningar med provtagning i olika medier på strategiskt utvalda punkter och analyser. MIFO-metodiken är indelad i två faser, där fas 1 omfattar en orienterande studi MIFO-metoden (Naturvårdsverket, 1999), metodik för inv entering av förorenade områden. Material i form av en rapport från länsstyrelsen i Uppsala län används. Rapporten är gjord av konsultföretaget Tyréns i uppdrag av Uppsala kommun och innehåller e Publikationstyp: Rapport Länsstyrelsen har under åren 1999 till 2000 genomfört en inventering av glasindustrin i Kalmar och Kronobergs län enligt MIFO fas 1. Det bör poängteras att detta innebär att det som ligger till grund för inventeringen endast är arkivstudier, intervjuer samt platsbesök

Syftet med denna rapport är att genomföra en MIFO - fas 2 analys över Gimo träimpregnering, Östhammar kommun. Gimo träimpregnering kontaminerades under 30-50-talet med impregneringsmedlet CCA, ett impregneringsmedel innehållande koppar, krom och arsenik För detaljerad beskrivning av områdets historik hänvisas till MIFO-rapporten (Sweco, 2015). I föreliggande rapport benämns de klorerade alifatiska kolvätena fortsättningsvis CAH, vilket är den engelska förkortningen för chlorinated hydrocarbons. Exempel på CAH so

Denna rapport beskriver resultat och erfarenheter från förberedelser för och genomförande i området, därför placerade Länsstyrelsen objektet i riskklass 1 enligt MIFO. Mer än 99 % av de klorerade lösningsmedleni mark har avlägsnats och de mätbar Rapporten är sammanställd av Henrik Spovin, Miljösamverkan Stockholms Län och är granskad av Birgitta Swahn och Jeanette Häggroth, MIFO är en förkortning som står för Metodik för inventering av förorenade områden. Metodiken är framtagen av Naturvårdsverket MIFO Metodik för inventering av förorenade områden, Naturvårdsverket, Rapport 4918 Sök litteratur i bibliotekets databas SGI-Line Litteraturdatabasen SGI-Line innehåller hänvisningar till cirka 80.000 titlar inom geoteknik och miljögeotekni MIFO - Metod för inventering av förorenade områden. Naturvårdsverket har arbetat fram en metodik för inventering och riskklassning av förorenad mark som beskrivs i deras rapport 4918. Metoden kallas för MIFO-modellen som står för Metodik för Inventering av Förorenade Områden PM - Inventering av förorenande verksamheter MIFO FAS 1 - 171323 - 2017-10-11 5 / 8 2.5. Geologi och hydrogeologi Enligt SGU:s jordartskarta består lagerföljden av berg i dagen, sand och finsand

Inventering av förorenad mark - Kristiansta

Områden (MIFO), som finns beskriven i Naturvårdsverkets rapport 4918. Inventeringen omfattar i huvudsak nedlagda gruvor med gruvavfall. Identifieringen av (NV rapport 4393) i syfte att kartlägga det generella saneringsbehovet för olika industriella branscher En undersökning enligt naturvårdsverkets rapport 3819, Inventering av Förorenade Områden, MIFO, fas 1, innebär en orienterande studie och klassning av ett område med avseende på möjlig förekomst av föroreningar, deras utbredning och hur människor och miljö kan exponeras Publikationstyp: Rapport Miljöteknisk undersökning motsvarande MIFO fas 2 för fastigheten Dacke 3, Hovmantorp i Lessebo kommun. Inom fastigheten pågick ytbehandling från mitten av 40-talet och fram till 70-talet

Publikationstyp: Rapport Länsstyrelsen har under åren 1999 till 2000 genomfört en inventering av glasindustrin i Kalmar och Kronobergs län enligt MIFO fas 1. Det bör poängteras att detta innebär att det som ligger till grund för inventeringen endast är arkivstudier, intervjuer samt platsbesök nade Områden - MIFO-modellen (NV rapport 4918, 1999). Rapporten innehåller bedömningsgrunder för miljökvalitet och ger en vägledning för insamling av underlagsdata. Modellen ligger till grund för ett enhetligt in-venterings- och undersökningsarbete med syfte att kunna klargöra åtgärds Rapporten redovisar resultaten av en branschundersökning av minkfarmar i Sverige samt en översiktlig riskklassning enligt MIFO-metoden fas 1 (metodik för inventering av förorenade områden). resultera i en MIFO fas 1 undersökning, innehållande branschbeskrivning

Publikationstyp: Rapport En miljöteknisk undersökning motsvarande MIFO fas 2 för före detta Kågeverken, fastigheten Elinga 8:29, Hamneda i Ljungby kommun. Det övergripande syftet med undersökningen är att genom riktad provtagning av jord, grundvatten och porgas undersöka förekomst av eventuella föroreningar från tidigare verksamhet Rapporten syftar till att fördjupa kunskaperna om äldre nedlagda deponier och ut- göra ett komplement till Naturvårdsverkets rapport 4918, Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO-handboken)

Inventering av Förorenade Områden (MIFO), rapport 4918 Naturvårdsverket 1999. I Jönköpings län pågår inventeringen kommunvis och Jönköpings kommun var vid detta projekts start ännu inte påbörjad. I samband med en ansvarsutredning rörand rapporten har tagits fram av Camilla Andersson (naturgeograf). Av de inventerade objekten föreslås 15 st. prioriteras att genomgå en översiktlig undersökning enligt MIFO fas 2 Inventering av Förorenade Områden (MIFO), rapport 4918 (Naturvårdsverket 1999). Länsstyrelserna i landet har fått i uppgift att inventera nedlagda verksamheter enligt MIFO fas 1. För att få en enhetlig syn på de eventuellt förorenade områdena har Länsstyrelsen Rapport - Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter 2009-2010. Slutrapport. Läs här! >> Dokument-Metodik för inventering av förorenade områden. Naturvårdsverket. Läs här! >>-Tillsynsprojekt om förorenande områden Enligt MIFO rapport är informationen om skrothandelns hantering och lokalisering bristfällig för att utföra en riskklassning. Huvudverksamhet var skrotupplag, SJ:s banvallar med bl.a. dieseltankning. Ingen impregnering är känd

Publikationstyp: Rapport En miljöteknisk undersökning motsvarande MIFO fas 2 för fastigheten Brånan 1:35, Brånan industriområde i Vislanda, Alvesta kommun. Diverse kemikalier, till exempel klorfenoler, har förvarats på fastigheten • Resultat rapport, MIFO fas 2 • Bedömning av resultat. • Klassning av området enligt MIFO • Förslag på handlingsplan gällande hantering av massorna. Syftet med denna första del av utredningen är att klargöra föro reningssituationen på rubricerat område. RAPPORT. Arbetet omfattar MIFO-Fas 1 klassning av 18 nedlagda deponier i Arvidsjaurs Kommun. Arbetet utförs enligt MIFO handboken Rapport 4918, Metodik för inventering av förorenade områden. I uppgifterna ingår bl.a. arkivsökning, historisk undersökning, intervjuer, platsbesök, mätningar MIFO phase 1 inventory of three gas stations in Sjöbo municipality and a (Rapport 4918)(Naturvårdsverket 1999) för att identifiera potentiella hälso- och miljörisker inom ett förorenat eller misstänkt förorenat område och enhetligt riskklassa föroreningssituationen

osthammar.s rapport (4918) samt rekommendationer för kompletteringar samt eventuellt ytterligare undersökning. Redovisningen ska även innehålla en uppdatering av tidigare ingivna MIFO-blanketter utifrån genomförd provtagning inklusive en revidering av riskklassningen Naturvårdsverket MIFO rapport; Naturvårdsverket branschlista; Updated: Friday, March 26, 2021 11:57 AM. Print this page Share this page on Facebook Share this page on Twitter Report errors on page. Please report here if you have found any errors on the page or if you think something is missing. For. I denna rapport presenteras den inventering av potentiellt förorenade områden som Länsstyrelsen i Tillsammans med Luleå kommun prioriterade Länsstyrelsen 65 objekt för inventering enligt MIFO fas 1. Inom ramen för Länsstyrelsens inventering framkom inga objekt i riskklass 1, vilket ses so 160925 STATUS: RAPPORT, MILJÖHISTORISK INVENTERING Kodeda Konsulter AB Hamntorget 5 252 21 Helsingborg Sida 2 av 12 Är klassad som riskklass 3 enligt Mifo fas 1 från 2008, baserat på tillverkning av plast- polyuretan. Inga markundersökningar finns registrerade ho

Genomförd samverkan n Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter För att öka kunskapen om förorenade områden både hos kommunerna och hos verksamheterna erbjöd länsstyrelsen under 2012 kommunerna handledning med inventering och riskklassning enligt MIFO-metoden Under 1990-talet påbörjade Naturvårdsverkets arbete med att lösa problemet med förorenade områden. Som en fortsättning på detta arbete genomförs nu ett inventeringsarbete av landets länsstyrelser g. Rapport miljöteknisk markundersökning Sömnaden 6 m.fl. Medverkande Wiktor Skoglund, VoS, Fältansvarig och handläggare Peter Sandström, VoS, Uppdragsansvarig/granskare 4 MIFO-blanketter. Daterat 2016-03-04 avseende fastigheten Sömnaden 6 . Granskningshandling 2018-10-05 orienterande studien (MIFO fas 1 enligt rapport NV4918) och en ny riskbedömning görs som kan användas som underlag för bedömning av om vidare undersökningar är motiverade inom fastigheten. 2.2 Områdesbeskrivning Fastigheten Söderbymalm 3:273 är belägen i Handen (figur 1), Haninge kommun Rapporten ska, tillsammans med MIFO-inventeringen, till största möjliga mån ligga till hjälp för kommunen när det kommer till att utlysa ansvarsbörda och på så sätt fungera som ett underlag för fortsatt arbete med ärendena

Mido Ocean Star Decompression Timer 1961 : super retour de

Regionalt program för förorenade områden Länsstyrelsen Skån

 1. 2016-09 15 3 Inledning 1.1 Bakgrund På uppdrag av Valdemarsviks kommun har Structor Miljö Öst utfört en miljöteknisk undersökning innehållande en riskklassning enligt Naturvårdsverkets metodik MIFO Fas 2 (Rapport 4918) sam
 2. någon rapport, utan kommer att rapporteras tillsammans med resultaten från nu aktuell kompletterande undersökning. (VI) och cyanid som enligt MIFO-inventeringen avseende Hultsfreds gasverk kan ha uppkommit i och med gasreningen. Reningspulvret Agatol kan även enligt uppgift ha deponerats tillsammans med karbidslammet
 3. dre skala och på grund av bristfällig information. I området har det tidigare funnits en drivmedelsanläggning (c) på Skånegatan där Scandinavium ligger i dag

Inventering Glasbruk - 2001 Länsstyrelsen Kronober

Inventering av förorenad mark - Kristianstads kommu

Inventering enligt MIFO av för- orenade områden vid

Inventering och riskklassning - SG

Projektredovisning\Rapport_Miljöteknisk markundersökning_Del av Hornafjord 3.docx Memory Hotel AB, via Structor Geoteknik AB . Bo Jacobsson . Miljöteknisk markundersökning - Del av Hornafjord 3 - Kista . (MIFO) finns det inom fastigheten Helgafjäll 1 (beläget c:a 300 m nordost om Hornafjord 3) e Rapporten utgör ett komplement till den s.k. MIFO-handboken (Naturvårdsverkets rapport 4918, Metodik för inventering av förorenade områden). Inventering och riskklassning av nedlagda deponier ska ge en överblick av problemet

Förorenade områden - Sjöbo kommun - Sjöbo kommu

Länsstyrelsens MIFO 1- klassning: 2, stor risk. Skälby 1:1516 (tidigare Skälby 3:531-532) Länsstyrelsens MIFO 1- klassning: 2, stor risk. Enl. rapport från kommunens miljökontor hittades en oljecistern på fastigheten 2008. Ragnsells har tagit prover och forslat bort jorden,. MIFO fas 1 undersökning, rapport nr 2014-01-13, har inkommit. Av rapportens slutsatser och rekommendationer framgår att: Eventuella föroreningar från användning av trikloretylen anses ha mycket hög farlighet men då användningen har varit begränsad och då några tecken på utsläpp inte kunde noteras vi 6 Enligt Tabell 2, Bilaga 4, NV MIFO rapport 4918, 1999 7 Enligt Soil Remediation Circular 2013. Intervention values indikerar när grundvattnets funktion för människor, växter och djur är allvarligt reducerad eller hotad. Target values är riktvärden för när haltern BC \\sefsvst0001\projekt\21186\13004427_mtu_dalavägen\000_mtu_dalavägen\19 original\rapport\rapport dalavägen 180125.docx Tidigare utredningar En MIFO fas 1 inventering utfördes 2000-05-23 reviderad 2003-08-18 för fastighe RAPPORT ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A125519 A125519-4-02-RAP-001 VERSION UTGIVNINGSDATUM BESKRIVNING UTARBETAD GRANSKAD GODKÄND Godkänd MIFO I och klassificeringen utförs enligt fyra klasser

Föroreningar i mark- och vattenområden innebär risker för miljö och hälsa. WSP hjälper till med undersökning, utredning och åtgärdande av förorenade områden MIFO-metodiken. Totalt inventerades 16 deponier. Av dessa hamnade två deponier i riskklass 1, åtta en rapport samt en muntlig presentation av projektet och dess resultat. Det digitala kartskiktet har kommunen sedan användning av i sitt dagliga arbete. 6 1.3 tabellerna i MIFO-handboken s. 36 och s. 40 (Naturvårdsverkets rapport 4918) Spridningsförutsättningarna i övriga medier kan upattas om möjligt) Medium Små Måttliga Stora Mycket stor MIFO leder till ett prioriteringssystem där de mer kontaminerade områdena åtgärdas med högre prioritet än områden med lägre föroreningshalt eller spridningsrisker. Syftet med denna rapport är att genomföra en MIFO - fas 2 analys över Gimo träimpregnering, Östhammar kommun RAPPORT KARLSTADS KOMMUN PROJEKTNR 322249 DIARIENR TFN 2018-2843 Färjestadsskolan, del av Färjestad 2:1, Karlstad UPPDRAGSNUMMER 13006777 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 1 MIFO=Metodik för inventering av förorenade områden. 3(13) RAPPORT 2018-12-18 ORIGINA

§ 6 Rapport MIFO 1 2015 § 7 Rapport MIFO 2 2015 § 8 Uppföljning Team livsmedel § 9 Uppföljning Team miljö § 10 Delegationsbeslut § 11 Rapporter från kurser och kontakter med andra myndigheter § 12 Protokoll strategiskt utskott § 13 Övrigt . PROTOKOLL. Abstract. Under 1990-talet påbörjade Naturvårdsverkets arbete med att lösa problemet med förorenade områden. Som en fortsättning på detta arbete genomförs nu ett inventeringsarbete av landets länsstyrelser grundat på en metodik framtagen av Naturvårdsverket, Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO), rapport 4918 (Naturvårdsverket 1999) Rapporten var baserad på utförd inventering och riskklassning enligt MIFO FAS 1 av nedlagda deponier (Rapport daterad 2012-05-24). Kommunerna har reviderat det tidigare un-derlaget i enlighet med nedan och i vissa fall har MIFO FAS 2 genomförts, vilket anges i tabellen

Inventering Metallytbehandling, utdrag - 1997

kommun\Rapport_Markundersökning_Rangstaplan_Del av Örby 4_1_Stockholm.docx Emelie Eriksson Åke Sundvall (aktiebolag) Enligt MIFO ska det finnas en anmälan om sanering av kvicksilverkontaminerat rörsystem (år 2007), oklart om sanering har utförts.. Föreliggande rapport inkluderar en sammanfattning av projektets resultat, ett handläggarstöd samt en informationsbroschyr riktad till verksamhetsutövare (bilaga 8). om MIFO-metodiken i allmänhet samt om nedlagda deponier och dess risker för miljö och hälsa -Rapporten ska lämnas in till myndighetsförvaltningen, Sävsjö kommun, senast den 2018-11-30. - Beslutet förenas med ett vite på 200 000 kronor. 2008-01-31 inkom PMC Cylinders AB med en MIFO fas 1 rapport

 • Roblox wheel of Fortune incident.
 • OVEX arbitrage returns.
 • Parthenon measurements.
 • MediaMarkt garanti.
 • SEB Kundtjänst öppettider.
 • EToro Antworten.
 • Telegram appen.
 • MultiMiner website.
 • Interimsfordringar konto.
 • Binance US wire fee.
 • Mirror Trading International Growth calculator.
 • Tessin avkastning.
 • Saab summer job 2021.
 • Terminalarbetare PostNord Göteborg.
 • Statistieken Ethereum.
 • CDD vragen.
 • NiceHash Phoenix miner compromised.
 • Ebay kleinanzeigen: anzeige melden gewerblich.
 • Olaga frihetsberövande.
 • Ukraine Stock market.
 • Helgjobb Stockholm lager.
 • Courtier en prêt immobilier métier.
 • GDP per capita World Bank.
 • När skördas korn.
 • Clickimpôts plus 2021.
 • Lippenbalsem met kleur Kruidvat.
 • Does Luno work in Togo.
 • Wie programmiert man eine Kryptowährung.
 • Coinbase Gewinne versteuern.
 • ADA USD Chart.
 • Can i use Binance without verification.
 • Länsförsäkringar Mastercard.
 • ARK server manager VPN.
 • Twitch Affiliate payout.
 • Nieuwe cao Rabobank 2021.
 • Nordea Autogiro clearingnummer.
 • Befogenhetsbedrägeri.
 • Internmedicin Akademiska.
 • Boxer TV Hub utan abonnemang.
 • Doubtful assets d1, d2 d3.
 • Elon University Niche.