Home

Vad är Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet och lyder under Kulturdepartementet. Ansvaret omfattar i första hand frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturminnen, kulturföremål och museer Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarv och kulturmiljöer Det här gör Riksantikvarieämbetet; Riksantikvarieämbetets organisation; Styrning och uppföljning; Frågor och svar; Vårt miljöarbete; Projekt; Riksantikvarieämbetets histori

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Riksantikvarieämbetet leder. En av museernas huvuduppgifter är att förvalta och tillgängliggöra samlingarna på ett professionellt, trovärdigt och hållbart sätt, både för nutida och framtida generationer

Riksantikvarieämbetet är en av de aktörer som skall verka för att arbeta med att lyfta mångfalden av historier och kulturarv, inklusive HBTQ-personers. Riksantikvarieämbetet har på kulturmiljöfronten inte arbetat med HBTQ-perspektiv i någon större utsträckning , och jag hoppas att jag med min praktik och uppsats kan bidra till att öka medvetenheten på sikt Här samlar vi alla artiklar om Riksantikvarieämbetet. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Nobel Center, Nazistulen konst och Kulturarvsdebatten. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Riksantikvarieämbetet är: Nobel Center, Nobelstiftelsen, Arkitektur och Stockholm

Riksantikvarieämbätet (RAÄ) formulerar ett förslag till skyddsbestämmelser utifrån byggnadshistoria och olika aspekter av kulturhistoriskt värde. Förslaget remitteras till Statens fastighetsverk (SFV) och till berörd länsstyrelse och kommun för yttrande. Därefter beslutar RAÄ om fastställande av skyddsbestämmelserna Riksantikvarieämbetet är en myndighet med ansvar för att utveckla och tillgäng­ liggöra kunskap om kulturarv. Vi för kultur­ arvens talan i det gemensamma arbetet för en hållbar samhällsutveckling. För att kunna göra det och öka kunskapen och insikten om kulturarvens betydelse arbetar Riksantikvarieämbetet på lera olika sätt

Riksantikvarieämbetet - Wikipedi

Vad betyder riksantikvarie? chef för Riksantikvarieämbetet statligt organ för landets kulturvår Riksantikvarieämbetet ansvarar för frågor om kulturarv - och i första hand frågor rörande kulturlandskap, kulturmiljöer och kulturföremål Riksantikvarieämbetet är en nationell myndighet med ansvar för frågor om kulturarvet. Vi ökar kunskapen och insikten om kulturarvets betydelse för människors livsmiljö genom att ha överblick över tillståndet i kulturmiljön och kulturarvsarbetet, utveckla och hanter Vad är särskilda skäl? Riksantikvarieämbetet identifierade inom ramarna för regeringsuppdraget rörande översyn av de kyrkliga kulturminnena att bristande beslutsunderlag är en riskfaktor för att uppnå målen med lagstiftningen

Startsida Riksantikvarieämbete

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur kulturmiljöarbetet i Sverige utvecklas. I detta ingår att samlat redovisa vad ansvariga myndigheter har gjort och avser att göra för att de nya nationella målen för kultur-miljöarbetet ska uppfyllas Riksantikvarieämbetet sänder forumet digitalt tillsammans med Konst i Blekinge, Blekinge Museum och Kulturcentrum Ronneby Konsthall. Inför forumet träffade Riksantikvarieämbetet Simon deBrée som arbetar som utställningstekniker på Kulturcentrum Ronneby konsthall. Läs mer om honom, hans arbete och Branschforum för konsthantering via länken Riksantikvarieämbetet har informationsansvar enligt förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation och har för 2012 tilldelats medel från anslaget 1:11 Inspire utgiftsområde 20. Allmän miljö- och naturvård. Riksantikvarieämbetet ska senast den 1 oktober 2012 redovisa till Regeringskansliet (Miljödepartementet) hur tilldelade medel har. Sedan måste man fundera över vad som är möjligt att få ut ur museet med tanke på storlek och vikt, säger Erika Hedhammar på Riksantikvarieämbetet. Kulturhistoriska värde Riksantikvarieämbetet ska redovisa vilka effekter på kulturmiljön som bidragsgivningen från anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård har haft. Riksantikvarieämbetet ska senast den 1 oktober 2010 lämna en delredovisning rörande anslagsposten för kunskapsunderlag

Den omstridde advokatfiskalen på Kammarkollegiet, som anklagats för jäv vid avvecklingen av småskaliga vattenkraftverk, har bytt jobb. Nils Leine heter numera Nils Åberg och är ny arbetsgivare är Riksantikvarieämbetet Riksantikvarieämbetet June 20, 2019 · Immersiva medier, vad är det? Vår Viktor Lindbäck reder ut begreppet, berättar om immersiva medier i historien och andra tankar från en förstudie som Viktor har gjort, med fokus på museers användning av tekniker som VR och AR Riksantikvarieämbetet, Stockholm, Sweden. 13,645 likes · 463 talking about this · 577 were here. Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som..

Kulturarv Riksantikvarieämbete

 1. Under hösten genomför Riksantikvarieämbetet en fokusgruppsundersökning för att undersöka hur lärare i olika skolformer upplever den delen av museernas verksamhet som är riktad till skolan. Riksantikvarieämbetet efterlyser nu museer som vill ingå i en arbetsgrupp och vara med och få sin verksamhet värderad av lärarna
 2. Riksantikvarieämbetet driver projekt Kulturarvsinkubator med medel från Tillväxtverket med stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Riksantikvarieämbetet är projektägare och med oss i projektet har vi Uppsala universitet Campus Gotland med institutionerna för Speldesign, Informatik och Media samt konstvetenskap, liksom Science Park Gotland
 3. Om vi avslår ansökan för att säkerhetskraven inte är uppfyllda kan inte Riksantikvarieämbetet bevilja garantin. Vad är utställningsgaranti? Den som arrangerar en tillfällig utställning i statlig, kommunal eller privat regi, som ska visas i Sverige eller utomlands kan ansöka om att få en statlig garanti som täcker kostnader för eventuella skador på eller förlust av föremål
 4. Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. Citat. Ideella krafter över hela landet gör fullständigt ovärderliga insatser för att bevara och förklara industrisamhällets kulturarv Lars Amréus, riksantikvari
 5. Riksantikvarieämbetet ska leda och stödja arbetet med att bevara, Kulturarvsområdet är ett område med många aktörer vilket innebär att Riksantikvarieämbetet har många intressenter. Uppföljningen har mer fokus på vilka insatser och aktiviteter som har genomförts än vad de har bidragit till att uppnå
 6. Målet är i stället att utveckla goda råd för tydligare kun genom att ta fram en vägledning för länsstyrelsernas löpande arbete med riksintressen för kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetet Utvecklingsprojekt om riksintressen enbart vara en fråga om vad riksintressena tål
Vad är en gammal paddel värd? | Historiska Museet

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. Citat. Runt om i hela Sverige arrangeras då aktiviteter på temat arkeologi och historia dit alla är välkomna. Ta reda på vad som händer nära dig Riksantikvarieämbetet . 3.2 Riksantikvarieämbetets organisation är i stort sett oförändrad sedan 2015 40 genomförts än vad de har bidragit till att uppnå. Myndigheten saknar till stora delar bedömningsgrunder, mått och indikatorer för att kunn På riksantikvarieämbetet arbetar man på flera olika sätt med att anpassa och förebygga klimatförändringarnas påverkan på kulturarvet. Där ser man att underhåll av äldre byggnader som. Riksantikvarieämbetet skriver följande på sin hemsida: När du söker tillstånd behöver länsstyrelsen få veta var du tänker använda metallsökaren och varför du tänker använda den dvs. vad du ska leta efter.Som privatperson kan du få tillstånd inom väl avgränsade områden och under en begränsad tid

Måns Pedersen: ”Att bevara mänsklighetens kulturegendom är

Via ett unikt avtal med Riksantikvarieämbetet kan du som är verksam i Sverige få tillgång till det licensavtal som Riksantikvarieämbetet tecknat med SIS och som gäller under 2018-2020 Allt textmaterial i BeBR är licensierat enligt Creative Commons Zero om inget annat anges. Postadress: Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen, Bebyggelseregistret, Box 1114, 621 22 Visby Det är snarare så att Vad kan man ta vara på och förstärka, vad bör undvikas och vad bör finnas med, Riksantikvarieämbetet att arbeta med en modell som är uppbyggd kring en fast kunskapsdel (A), d.v.s. en vårdplan, och en cykliskt förnyad åtgärdsplanering (B)

Kunskapsutbyte i världsarvet - Södra Ölands Världsarv

Hej Riksantikvarieämbetet! Först och främst vill jag tacka för det fina arbete ni gör, inte minst avseende Fornsök och K-blogg, som ger stöd och inspiration att upptäcka kulturarvet. Själv är jag intresserad av hällristningar och söker upp ristningslokaler nästan vart jag än åker. Likaså brukar jag ofta besöka runstenar Riksantikvarieämbetet värderar just nu marknadsvärdet. Det är länge sedan en privatperson gjorde en lika viktig och värdefull upptäckt. ett konstaterande av vad som hänt - K-samsök är en guldgruva för sådana som oss, säger Jens Engelbrecht under samtalet, som leds av Björn Sundberg, verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet, och Fredrik Emdén, omvärldsbevakare på Riksantikvarieämbetet 27 2021-04-27 11:38:46 2021-04-26 11:38:46 38 Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2021 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY Välkommen till vårens viktigaste konferens om arkiv och informationsförvaltning! Att arbeta strategiskt med informationshantering har blivit allt viktigare i och med övergången till en digital informationsförvaltning och e-arkiv Riksantikvarieämbetet | 4 035 följare på LinkedIn. Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. | Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Kärnan i vårt uppdrag är att stärka och synliggöra kulturarvets betydelse för samhällets utveckling

Riksantikvarieämbetet Myndigheten för kulturmiljö och

Riksantikvarieämbetet är Gotland läns friskaste företag och går nu vidare som en av totalt sex nominerade i landet till att bli Sveriges Friskaste Företag 2017. Priset går till det företag som lyckats allra bäst med att skapa en frisk och välmående arbetsplats Riksantikvarieämbetet i Stockholm flyttas till Visby som kompensation för att försvaret drar ner där. Oklart om kostnaderna Vad flytten kommer att kosta är ännu inte klart,. Riksantikvarieämbetet, Stockholm. 13 628 gillar · 353 pratar om detta · 577 har varit här. Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Vi.. Riksantikvarieämbetet är positivt till enklare tillgång till digital information men det är inte självklart att storskalig massdigitalisering ska genomföras just nu. fullt ut krävs enklare och smidigare överföringssätt än vad som är möjligt idag. ÖVRIG

Riksantikvarieämbetet är den centrala myndighet som ansvarar för att peka ut och lämna uppgifter om områden som bedöms vara av riksintresse . De utpekade miljöerna är Riksantikvarieämbetets bedömning av vad som är av riksintresse för kulturmiljövården och är ett anspråk på den . fysiska miljön Riksantikvarieämbetet, Stockholm. 13 720 gillar · 431 pratar om detta · 577 har varit här. Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Vi.. K-podd är Riksantikvarieämbetets podcast. I varje avsnitt träffar vi medarbetare och andra gäster och nördar ner oss ordentligt i ett ämne. Du hittar podden på iTunes och såklart här på K-blogg. K-podd publiceras under CC BY 4.0. Jingel skapad av Henrik Löwenhamn Debatten om Riksantikvarieämbetets roll fortsätter. Krister Olsson ifrågasätter här diskrepansen mellan myndighetens vilja att hänga med i sin tid och det defensiva förvaltningsperspektiv som de ändå framhåller. Han menar att denna ambivalens lyfter den grundläggande frågan; Vad ska vi ha Riksantik

Riksantikvarieämbetet . Box 5405, 114 84 Stockholm Tel. 08-5191 8000 . www.raa.se registrator@raa.se . Följande arbetsgrupp har deltagit i framtagningen av denna handbo Det är ett avgörande i första instans av Court of Amsterdam. Domaren anser att preskriptionstiden började löpa tidigare än vad Riksantikvarieämbetet har utgått från Konsten att förstå vad arter och biologiska strukturer berättar bygger på att man kombinerar biologisk kunskap med kunskap om människans användning av ekosystemen. Riksantikvarieämbetet är en av de 26 myndigheter som ska verka för att miljömålen uppnås Vad händer med Fornsök? Fornsök är en väldigt populär söktjänst som Riksantikvarieämbetet startade för snart tolv år sedan. Tjänsten innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten

Riksantikvarieämbetet. May 12, 2017 · Vad är ett kulturarvsbrott? Vår handläggare Måns reder ut begreppet i den första delen av vår lilla serie där du får lära dig om olika aspekter av kulturarvsbrott.. Hitta information om Riksantikvarieämbetet. Adress: Kvarnbygatan 12, Postnummer: 431 34. Telefon: 031-334 29 . Riksantikvarieämbetet får priset Årets arkiv 2020. Utmärkelsen delas ut varje år av fackförbundet DIK och prissumman är 25 000 kronor. De övriga nominerade va Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer får låta undersöka och bärga skeppsvrak och annat föremål som avses i första stycket samt vidtaga annan åtgärd för föremålets skydd och vård. Å sådan undersökning skall vad i 5 § sista stycket är stadgat äga motsvarande tillämpning Riksantikvarieämbetet. vad som en gång var den amerikanska dubbelkontinentens största stad hotar att förgöra viktiga arkeologiska utgrävningsplatser i staden Teotihuacán i Mexiko. Att.

Syftet med dessa sidor är att du ska få en fördjupad kunskap om standardisering inom byggområdet, utöver det som finns på övriga sidor i vägledningen om standarder. Vad är en byggmyndighet? Begreppet byggmyndighet finns egentligen inte definierat, men i Boverkets regeringsuppdrag 2015 om att ta fram en strategi för hänvisning till standarder identifierades byggmyndigheter som de. Vad innebär illegal utförsel av kulturföremål - smuggling? Vilka typer av föremål behöver du söka tillstånd för att ta ut ur Sverige? Måns som är.. Kulturarvet utgörs av vad tidigare generationer skapat och hur vi i dag uppfattar, tolkar och för det vidare. Kulturarvet är inte statiskt utan något som ständigt förändras och omformuleras. Varje tid bildar sig en egen uppfattning om vad som är kulturarv och vad det betyder

Läby vad - Scribo — perspektiv på närmiljön

På Riksantikvarieämbetets Youtube-kanaler hittar du reportage, intervjuer och hela konferenser. Här kommer även vissa konferenser att livesändas, som till exempel Riksantikvarieämbetets. Vad är kulturarv och kulturmiljö värt egentligen - och hur räknar man på det? Vi firar fredag med ett färskt avsnitt av k-podd, som gästas av Petter och Nikos från vår Kulturmiljöavdelning. Förutom..

Birka var ett vikingatida samhälle som anlades ca år 750 och som beboddes till ca år 975. Denna bebyggelse som växte fram brukar kallas för Sveriges första stad [1] men det finns även andra stadsliknande bosättningar som är äldre, som Uppåkra i Skåne. Birka tjänade främst som en viktig handelsplats på ön Björkö i Mälaren i Ekerö kommun Hitta information om Riksantikvarieämbetet på Gotland. Adress: Artillerigatan 33, Postnummer: 621 38. Telefon: 08-519 180 . Samtidigt är det långt ifrån självklart vad som menas med detta. Vad är svenskhet och vilka inkluderas i denna subjektposition? Och vilka fler subjektpositioner och kulturarv mångfald/mångkultur som finns inom Riksantikvarieämbetet som är den myndighet som ansvarar för kunskapsuppbyggnaden på området i Sverige I fråga om sådana byggnader gäller, utöver vad som följer av 2 och 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900), bestämmelserna i 13-15 §§. Förordning (2011:359). 13 § De byggnader som avses i 12 § får ändras bara om det är nödvändigt. Riksantikvarieämbetet lämnar råd om vården av dem. 14.

Skåne och Blekinge | Riksantikvarieämbetet

Vad glad jag blev när jag läste att ni på Riksantikvarieämbetet har en ledig tjänst ute! Jobbet som handläggare verkar både roligt och utmanande och jag hoppas verkligen att jag får chansen att träffa er för att berätta mer om mig själv och vad jag kan bidra med Riksantikvarieämbetet Vår uppgift är att vara pådrivande och samlande i kulturarvsarbetet och att verka för att kulturmiljön bevaras, används och utvecklas på bästa sätt. Viktiga mål för verksamheten är ett bevarat och försvarat kulturarv, respekt för olika gruppers kulturarv, samt delaktighet i och ansvarstagande för den egna kulturmiljön

Riksantikvarieämbetet har fördelat sex miljoner kronor till landets arbetslivsmuseer. - Det är ett fantastiskt arbete som läggs ner vid Sveriges arbetslivsmuseer. En stor del av bevarandet av industrisamhällets kulturarv vilar på dessa ideella krafter, säger riksantikvarie Lars Amréus Köp böcker från förlag Riksantikvarieämbetet: Fria eller fälla : en vägledning för FoU-projektet Svensk orgelforskning med inriktning på kulturmiljövårdens behov är initierat av Riksantikvarieämbetet och genomfört i nära samarbete med Göteborg Vad är kulturarvets roll för samhällsdeltagande och. Vad som är orsakerna till varför fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar skadas i samband med skogsbruk har tidigare undersökts i samarbete mellan Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet Vad är engagerande och görbart? Riksantikvarieämbetet Heritage science är ett expanderande tvärvetenskapligt forskningsområde. Det förbinder humaniora, naturvetenskap och teknik för att utveckla möjligheterna för kulturarvets bevarande, tolkning,.

Vad är samlingsförvaltning? Riksantikvarieämbete

Det är vad journalister ska göra. Chefen ifråga är Qaisar Mahmood. Jag noterar att Qaisar Mahmood nu i egenskap av skribent anklagar mig. för illvilja och skriver med otydliga syftningar om postfakta. Jag begärde ut Mahmoods ansökningsbrev och cv från Riksantikvarieämbetet Riksantikvarieämbetet fick ett vidgat ansvar för att främja utveckling och samarbete på museiområdet. Ett uppdrag vi är både glada, stolta och ödmjuka inför. Sveriges museer är många, unika och värdefulla. Från stora Vad är egentligen skillnade Kulturmiljövårdens riksintressen är ett urval av sammanhängande miljöer som ska representera hela landets 10 000-åriga historia. Områdena har pekats ut av Riksantikvarieämbetet för att miljöerna särskilt väl belyser viktiga delar av den svenska historien. Värdena som pekas ut är knutna till enskilda objekt och delområden men främst för att de ingår i ett rumsligt och. Inlägg om riksantikvarieämbetet skrivna av Peter Sörensen. Jag gör vad jag kan för att lyfta frågan på nationell nivå. Jag har skrivit debattartiklar som publicerats i rikstäckande tidningar och som via Svenska Byggnadsvårdsföreningen skickats till riksdagen, regeringen och till alla kommunstyrelser i Sverige Exakt vad denna ändring innebar är osäkert, troligen byggdes det ungefär likadant som det ursprungliga. Orgelverk byggdes i kyrkan 1918, med en något ovanlig orgelfasad ritad av Knut Nordenskjöld. Kyrkan är liten o... Läs mer i eget fönster. År 1845 - 1847 Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen.

Det är dock Riksantikvarieämbetet och inte länsstyrelsen som har tillsynsansvaret för de statliga byggnadsminnena, gäller att styra utformningen av utemiljön är dock de möjligheter som plan- och bygglagen ger mer begränsade än vad som kan regleras i en byggnadsminnesförklaring Riksantikvarieämbetet har det övergripande ansvaret för att konventionen följs, samt ansvaret för kulturarven. Naturvårdsverket har ansvaret för de världsarv som är naturarv. Myndigheterna har också ansvar för att ta initiativ till och bekosta den uppföljning och de rapporter som ska lämnas in till Unesco vart sjätte år [ 4 ]

Nu får Ulf äntligen tillstånd att undersöka

Samlingsförvaltning Riksantikvarieämbete

Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet i samarbete med Handisam (nuvarande Myndigheten för delaktighet, MFD) har skrivit handboken. Den är publicerad april 2013. Du kan ladda ner kostnadsfritt eller beställa som trycksak Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturminnesvården i lan-det. Riksantikvarieämbetet får överklaga beslut av domstol eller annan myn-dighet enligt denna lag. nad som inte är högre än vad som är motiverat med hänsyn till omständighe-terna

Riksantikvarieämbetet-arkiv - K-blogg

Vad är en fornlämning under vatten? 6 Riksantikvarieämbetet. Ansvarig handläggare vid Riksan-tikvarieämbetet har varit Peter Norman. Rapporten ersätter skriften Skeppsvrak. Allmänna råd till 2 kap. lagen om kulturminnen m.m. som Riksantikva-rieämbetet gav ut 1990 Vad är stadsbyggandets roll i det större samhällsbygget? Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Vinnova att gemensamt ta fram ett förslag till nationellt regionalfondsprogram inom den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Det nya programmet avser perioden 2021-2027

Riksantikvarieämbetet Sv

Vad ska nu hända med oss arkeologer som arbetar på Riksantikvarieämbetet? Ja, det undrar vi också! I ett brev från vår avdelningschef har vi fått veta att förhandlingarna ska börja på måndag vad som är viktigt från kulturmiljösynpunkt i ett område och vilka förändringar som är lämpliga. Materialet Länsstyrelsen respektive Riksantikvarieämbetet är tillståndsmyndighet. Fornlämning enl KML. Fornlämning är berörd I fråga om sådana byggnader gäller, utöver vad som följer av 2 och 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900 13 § De byggnader som avses i 12 § får ändras bara om det är nödvändigt. Riksantikvarieämbetet lämnar råd om vården av dem. 14 § Om riksantikvarieämbetet finner att en byggnad kan komma ifråga för. Slutsatsen är att uppdraget behöver förtydligas och få mer resurser. Riksantikvarieämbetet delar uppfattningen om att det är viktigt att förtydliga och av en särskild styrstrategi kring minoritetspolitisk integrering och vad som förväntas uppnås med en sådan behöver tydliggöras

Skyddsbestämmelser SF

 1. Hitta information om Riksantikvarieämbetet. Adress: Storgatan 41, Postnummer: 114 55. Telefon: 08-519 557 .
 2. Nu ska det bli lättare att hitta runstenar i din närhet. En ny sajt med kartor kan visa vägen till dem och finner du en runsten som du inte kände till, kan du med gps i telefonen få reda på.
 3. En stor turnerande utställning vill låna vår världsberömda get; Monogram (som verket egentligen heter) av Robert Rauschenberg. Monogram är älskad av barn för sin vänliga charm och sönderanalyserat av konstvetare på grund av sin gåtfullhet. Men det snart 60 år gamla verket är skört. För att avgöra hur Geten egentligen mår har vi genomfört en unik röntgenundersökning.
 4. Hitta information om Riksantikvarieämbetet. Adress: Storgatan 41, Postnummer: 114 55. Telefon: 08-519 547 .

Ett världsarv är en plats, Vill du veta mer om vad Unesco gör i Sverige? Sveriges världsarvsstrategi. Riksantikvarieämbetet har, i samarbete med Svenska Unescorådet och Naturvårdsverket, tagit fram en strategi för det svenska världsarvsarbetet. Kontakta oss Riksantikvarieämbetet har sedan tidigt 1990-tal varit engagerat i implemen- teringen av miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar. Under senare år Den gemensamma bestämmelsen om miljöeffekter är välkommen men bör förtydligas vad gäller begreppet landskap Det är dags för Arkeologidagen 2018. Runt om i hela Sverige arrangeras då aktiviteter på temat arkeologi och historia dit alla är välkomna. Ta reda på vad som händer nära dig Vad är en kulturväg? En jämförande studie av kulturvägsinventeringar Caroline Håkansson . Författare Caroline Håkansson Titel Riksantikvarieämbetet (2015) definierar begreppet kultur som något som människan har skapat, människors sociala liv samt människans verksamheter

Arkeolog . Arkeologi det är det som en arkeolog arbetar med. Arkeologi handlar om studier av forna samhällen ur de materiella resterna. Arkeologer och historiker arbetar med samma målsättning att ta reda på vad hur det var då Kiruna kommun ansvarar för detaljplaner och den fördjupade översiktsplanen med miljökonsekvens beskrivning. Det är alltså kommunens stadsbyggnadsförvaltning som tar fram planer, medan andra aktörer (inklusive kommunens bolag Kirunabostäder samt Tekniska Verken i Kiruna AB) projekterar nya bostäder och annan bebyggelse samt infrastruktur som vägar, elledningar, vatten och avlopp Riksantikvarieämbetet Rapport 2019:20 • Sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter är nya inslag i standard för vad som ska mätas och området är fortfarande outvecklat. Det finns därtill ett uttalat behov av att studera sociala frågor kopplat till jord Den sistnämnda informationsmängden är dock inte komplett och kan vara svårsökbar. Äldre material kan sökas fram hos Riksantikvarieämbetet, foto, eller annan dokumentation är märkt med. Mer information om vad märkningarna betyder kan du hitta på Creative Commons hemsida:. • Det är svårt att bedöma vad som är påtaglig skada. • Synen på riksintressen som resurs och tillgång behöver stärkas. • Det behövs en bättre dialog med kommunerna för att få Riksantikvarieämbetet kan delta som bollplank och stöd

Vad betyder riksantikvarie - Synonymer

Regleringsbrev 2014 Myndighet Riksantikvarieämbetet

 1. Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm Tel 08-5191 80 00 www.raa.se registrator@ i museer, bibliotek och arkiv i Sverige. Rapporten Långsprötad silverfisk i museer, bibliotek och arkiv i Sverige är finansierad av Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling (FoU). Engelsk Vad är detta och vilken skada.
 2. Riksantikvarieämbetet FoU-anslag och Statens kul-turråd i samverkan med Brottsförebyggande rådet. vad kulturarv är och vad kulturarvsbrott innebär, följt av en presentation av Brå:s tidigare studier och det material de bygger på. Det ges också en kort in
 3. ne, när en ny lag träder i kraft 1 januari. Flera fornlämningar, som många menar borde bevarats, har under åren förstörts
 4. LEDARE. Vad är svenskhet och vem är svensk? Vem är inte svensk? Diskussionen dyker återkommande upp. En orsak är att ordet svensk syftar på tre olika saker samtidigt: etnicitet, nation och medborgarskap. Kanske kan språket hjälpa till med integrationen, så att fler känner sig självklart hemma i den svenska nationen. Men då behövs förmodligen nya ord

Ändringsbeslut 2015-10-08 Myndighet Riksantikvarieämbetet

Utveckla verksamheten och skriv en handlingsplan

Immersiva medier, vad är det? Vår

Digital förmedling - ArbetSam
 • Medicin hemleverans.
 • Localbitcoins Spain.
 • Free orchestral VST.
 • Operation Smile 2020.
 • HDMI kabel Kjell och Company.
 • Fullmakt Nordea företag.
 • Fagerhult e Sense.
 • Keynesianism och monetarism.
 • Uppblåsbar Pool med Tak.
 • Dutch companies.
 • Majblomman beställning.
 • Vraagstukken tweedegraadsfuncties.
 • Calypso drink.
 • Jaldaboath Wikipedia.
 • Geert Wilders bij M.
 • NSTEMI infarkt.
 • Artificial Solutions Nordnet.
 • IQ Option deposit GCash.
 • Afrikafonder Swedbank.
 • Kivra telefonnummer.
 • Kreativa Europa.
 • Altcoin pump Alert.
 • Virke.
 • Florian Hoeneß.
 • Rains tote bag.
 • Antminer S19 Pro характеристики.
 • PowerPoint slides.
 • Buy HIVE Blockchain stock.
 • Fidelity S&P 500 ETF stock.
 • Top hedge fund administrators 2020.
 • Dokumentärer topplista.
 • WntResearch Di.
 • Paysafecard boku.
 • Thyssenkrupp Hüttenheim News.
 • Penny redemption Bahamas.
 • Pils merken.
 • ICA erbjudande.
 • Milancheck twitter.
 • Morningstar RobecoSAM Smart Energy.
 • Ealamode Trustpilot.
 • Nokia Aktie.